אבל שוטה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

מדרש קשה

אמר ר' יוחנן חלום קשה ונבואה קשה אבל שוטה אריכות ימים מבטלת. אבל שוטה אריכות ימים מבטלת מיצחק וכו' מדרש רבה פרשת תולדות (פס"ד ה).

והלשון אינו מובן מה הוא אותו "אבל שוטה" המוזכר כאן ואציע תחילה מה שליקטתי מהמפרשים.

פירש"י : וכן אבל שוטה ששוכח מתו במהרה סבור הוא שאריכות ימים מבטלין.

בפירוש מתנות כהונה: וכן אבל של שוטה ששוכח מתו במהרה סבור הוא שהאריכות  ימים מבטלה וכן עשה יצחק ששכח אבל אביו ושמש מטתו ביום עד כאן מצאתי בפירש"י. ר"ל שהושכח מתו במהרה נקרא "שוטה"…

בפירוש עץ יוסף: וכן אבל שוטה פי' גרוע (כמו הדס שוטה) והיינו אבילות של אב שאין הלב דוה עליו (כמו אבילות האב על הבן שהוא דוה מאוד) שוכח אותו במהרה כמו יצחק ששכח אבל אביו.

בספר נחלת יעקב (לורברבוים) פרשת תולדות כתב: ועיי' פרש"י והוא דחוק מאוד ולפענ"ד בכוונתם כי אבל שוטה דקאמר היינו שיצחק אחר שאמר אחותי היא ודאי היה מרחק עצמו מרבקה שלא יהיה נראה כלל כאיש ואשתו והוא נוהג עצמו כאבל שאסור בקירוב אישות ולזה נקרא אבל שוטה.

בפירוש ידי משה על המדרש: כתב עיין מ"כ שפירש שקורא ליצחק אבל שוטה ומאוד דחוק פירושו בעיני ולי נראה דה"פ וה"ג אבל בפת"ח כי שני מיני אריכות זמן יש, האחד הנכתב בתורה ובצדיקים, למען יאריכון ימיך וכיוצא בהם אריכות זמן של אמת אבל אריכות ימים שלנו קוראים חז"ל אריכות ימים של הבל וכו' והאריך בזה.

בפירוש נבחר מפנינים: דהיינו אבילות על האב שאין הלב דווי עליו (כמו אבילות האב על הבן שהוא דוה מאודולא ישכחנו) כמו יצחק ששכח אבל אביו ושמש מטתו ביום שסבר שאריכות ימים מבטלתו.

בחידושי הרד"ל: כ' אבל שוטה נראה דצ"ל אבל שומם, ור"ל המאריך באבלו יותר על מה שהוא חייב, ולשון שומם רומז לקרא אל תהי צדיק הרבה וגו' למה תשומם , או אפשר צ"ל אבל שוהה פירוש מתעכב הרבה באבלו.

בספר אבני המחצב פרשת תולדות (ע' 147) כתב: אבל שוטה אריכות ימים מבטלת, ע"ר רמז נלענ"ד לפרש, ואבל שוטה שמתאבל יותר מכדי חיובו, וזאת היא שטות כמארז"ל אתה בעל הרחמים יותר ממני, וכאשר מזכיר א"ע באריכות ימים של עולם הקיים ועוח"ז הוא רק כמעט רגע, זאת מבטלת כל היסורים של…

בספר אור השכל על המדרשים ויניציא רנ"ה להרב אברהם בן אשר כתב: אבל שוטה הוכיחו מיצחקשמחמת אבילות אביו לא שימש מטתו עד שבאריכות ימים נתבטל האבל ושימש מטתו וכן שטותן של בני אותו המקום ששאלו על אשתו ואמר אחותי היא, או שטותו של אבימלך שהיה אורב שהיה אורב לראות וכו'

בספר שם משמואל כתב: אבל שוטה אריכות ימים מבטלת מיצחק דכתיב ויהי כי ארכו לו שם הימים, מיד והנה יצחק מצחק, רחב"א אמר בשביל שהעלו לך ימים רבים היית עושה את הדבר הזה, לא כך אמר ר' יוחנן המשמש מטתו הרי זה מגונה, וכו' ויש לדקדק דפתח באבל שוטה בשביל שהעלו לך ימים רבים היית עושה את הדבר הזה משמע שתפסו ז"ל עליו משום אבילות, ומסיים דמצד יום הוא מגונה ומשמע דאם הי' בלילה לא היתה תפיסה עליו מצד האבילות, וא"כ היא סתירה מיני' וביה, ועוד שהרי ביום לעולם הוא מגונה, ולאידך גיסא אבילות אחר שבעה שוב אין בה איסור תשמיש כלל, וכמפורש בכתוב וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אלי' ובש"ס מ"ק ט"ו למדו מכאן דאבל אסור בתשמיש המטה, דמכלל דמעיקרא אסור, וא"כ משמע דתיכף אחר שבעה הוה, ולא אשתמיט חד דלימא דעכ"פ מגונה הוא, או מצד מדת חסידות הוא מגונה, דמאחר שמפורש בקרא דאדוננו דהמע"ה עשה כן בודאי אין בזה שום בית מיחוש, וא"כ מה תפיסה יש בזה על יצחק אבינו, שבודאי אחר שבעה למיתתו של אברהם היה שהרי יצחק הלך לגרר וכתיב ויהי כי ארכו לו שם הימים ואי אפשר שיהיה הכל בתוך שבעה, ועוד תימה רבתא שהרהיבו עוז לכנות ליצחק אבינו בשם אבל שוטה שפירש"י וכי שוטה היה ח"ו יצחק אבינו אתמהא. והאריך בדרושו מאוד…

ובפירוש תורה שלמה להרב כשר בפרשת תולדות כתב: ומפרשי המדרש נדחקו הרבה בזה ולהגי' אבימלך פי' בבתי כהונה שחשב אבימלך שמה שלא ראה כן עד היום היינו משום שהיה אבל עד עכשיו, וע"ז אר"י שלא היה ראוי לחשוב כך, אלא לאבל שוטה כאבימלך, להיות מתקשה כל כך על מתו ימים רבים יותר מדאי אבל יצחק לא עשה כן רק מחמת יראה, ומנח"י מביא את הנ"ל, ונשאר ג"כ בצע"ג.

הראת לדעת כי כל מפרשי המדרש כולם ללא יוצא מהלל נתקשו מהו אותו הלשון "אבל שוטה" וכל מה שכתבו לא עלתה בידם, וכמו שסיים בתורה שלמה בצע"ג.

ולע"ד צריך רק תיקון קטן, ולהגיה במקום אבל שוטה, צ"ל אבל קשה, בדיוק כמו הלשון הקודם, חלום קשה ונבואה קשה אריכות הזמן מפיגתם, ה"ה אבל קשה, כמו אותה האבילות על אברהם אביו, שנאמר בה ויהי כי ארכו לו שם הימים וגו' ובזה נתיישב המדרש ההוא על מכונו.

 

הוסף תגובה

SHARE THE WORLD:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב google
Google+

אנא הזינו את המייל שלכם

כדי להוריד את הקובץ

‏‎Gilberto Venturas‎‏ ‏‎(Rabino Ventura)

Prof. David Passig

Prof. David Passig is a futurist, lecturer, consultant and best-selling author who specializes in technological, social and educational futures. He holds a Ph.D. degree in Future Studies from the University of Minnesota, Twin Cities, USA. Prof. Passig is an Associate Professor at Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Israel, in which he heads the Graduate Program in Communication Technologies as well as the Virtual Reality Lab. Prof. Passig has consulted for many corporations as well as public and private sector institutes. He is the chair in one of his own FutureCode Ltd., which develops and employs tool-kits of computerized Futures methods in decision making processes. He is a co-founder of ThinkZ, Ltd., which develops IoT technologies. He has consulted in Israel, Asia, Europe South and North America. He has served as the chief advisor to the Commissioner for Future Generations in the Israeli Parliament. Among his many activities, he is a member of the Israeli National Council for Research & Development. His bestseller books are: “The Future Code,” “2048” and “Forcognito – The Future Mind”. Each has received Israel's coveted Gold Book Award www.thefuturecode.com.

After filling in your details, an invitation will be sent to you by email