על חובת הזהירות מפני הסכנה בזמן מגפת הקורונה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

על חובת הזהירות מפני הסכנה בזמן מגפת הקורונה

בתלמוד במסכת ברכות (דף ל"ב ע"ב) למדו מהפסוקים "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד" (דברים ד' ט') ומפסוק "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (שם ד' ט"ו) כמה יש ליזהר בעניין שמירת הנפש מכל מכשול או סכנה.

ונאמר בתורה (דברים כב, ח') כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו, וכתב בשולחן ערוך חושן משפט (סימן תכ"ז סעיף ח) כשם שחייב אדם להתקין מעקה לגגו, כדי להרחיק מן הסכנה, כן הדבר בכל מכשול שעלול לגרום סכנת נפשות, מצוות עשה מן התורה להסירו, ולהשמר ולהזהר בדבר יפה, כדי שלא תבוא תקלה על ידו, ומי שלא מסיר את המכשול המביא לידי סכנה והניחו, הרי הוא עובר בלא תעשה מן התורה, שנאמר ולא תשים דמים בביתך.

ואלו המזלזלים בתקנות שמירת המרחק והמסכות וכל כיוצא בשעת המגפה, הרי אלו פושעים גמורים ועוברים על לאו מן התורה, של ולא תשים, ואם גרמו על ידי התנהגותם לחולי ומחלה וחלילה להידבקות זולתם ואולי מיתתם, קרובים הם להיות בבחינת רוצחים.

וכמו שאמרו המקיים נפש כאילו קיים עולם מלא, סנהדרין (דף ל"ז ע"א), אמרו שם כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, שדמו ודם זרעיותיו תלויים בצווארו, וכתב הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש (פי"א ה"ה) המסכן את חייו בלבד ואומר הריני מכניס עצמי לסכנה ואיני מקפיד כלל ומה להם לאחרים עלי עונשים אותו בית דין עונש הראוי לו.

ואלו המדקדים בפרוטות במנהגים קלים שאין בהם ממש ואינם מן ההלכה, ואינם נזהרים בחובות הזהירות, מזלזלים בדינרים ומדקדים בפרוטות אוי להם מיום הדין אוי להם מיום התוכחה, עליהם ממש נאמר הפסוק : "ונגלה בעיני השם צבאות אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון" (ישעיה כב יד).

וקרוב לומר כי אלו העושים כן ולא איכפת להם, קרוב לומר שיש להם דין "רודף" שהוא ממש מסכן את הציבור בסכנה וזה דומה למה שפסק הרמ"א בשו"ע חושן משפט (סי' תכ"ה ס"א) שדינו כרודף ומותר למוסרו למלכות, וכתב הגר"א (שם אות י"א) שאע"פ שאינו מתכוין לבכן כיון שהוא עושה מעשה של רודף דינו כרודף.

ואפילו ברופא שהיה מרפא החולים בזמן המגפה, הורה בשו"ת נשמת כל חי (ח"ב חו"מ סימן מ"ט) הורה הגר"ח פאלאג'י שיכולים היחידים לעכב בעדו שלא יכנס לבית הכנסת מפני החשש, כי חמירא סכנתא מאיסורא.

ע"ה חיים אמסלם

 

הוסף תגובה

SHARE THE WORLD:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב google
Google+

אנא הזינו את המייל שלכם

כדי להוריד את הקובץ

‏‎Gilberto Venturas‎‏ ‏‎(Rabino Ventura)

Prof. David Passig

Prof. David Passig is a futurist, lecturer, consultant and best-selling author who specializes in technological, social and educational futures. He holds a Ph.D. degree in Future Studies from the University of Minnesota, Twin Cities, USA. Prof. Passig is an Associate Professor at Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Israel, in which he heads the Graduate Program in Communication Technologies as well as the Virtual Reality Lab. Prof. Passig has consulted for many corporations as well as public and private sector institutes. He is the chair in one of his own FutureCode Ltd., which develops and employs tool-kits of computerized Futures methods in decision making processes. He is a co-founder of ThinkZ, Ltd., which develops IoT technologies. He has consulted in Israel, Asia, Europe South and North America. He has served as the chief advisor to the Commissioner for Future Generations in the Israeli Parliament. Among his many activities, he is a member of the Israeli National Council for Research & Development. His bestseller books are: “The Future Code,” “2048” and “Forcognito – The Future Mind”. Each has received Israel's coveted Gold Book Award www.thefuturecode.com.

After filling in your details, an invitation will be sent to you by email