עם ישראל ואתגר הגיור היחס הראוי לבאים להתגייר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

בס"ד

עם ישראל ואתגר הגיור

היחס הראוי לבאים להתגייר

וּזְרַעְתִּיהָ לִּי בָּאָרֶץ וְרִחַמְתִּי אֶת לֹא רֻחָמָה וְאָמַרְתִּי לְלֹא עַמִּי עַמִּי אַתָּה וְהוּא יֹאמַר אֱלֹהָי.  הושע ב כה.

פירש רש״י : " – כזורע סאה להכניס כמה כורין כן יתוספו עליהן בארץ ישראל כמה גרים״. והוא מהתלמוד במסכת פסחים דף פ״ז ע״ב ושם כתב רש״י : אותם שלא היו מעמי ידבקו בהם ויהיו לי לעם.
והסביר במהרש״א כדי שיתווספו עליהם גרים דהיינו לפרסם האמונה גם בין עובדי כוכבים…
כלומר כך יהיה היחס בין ישראל לגרים כיחס בין הסאה לכמה כורים…
הרי שהנביאים כבר ניבאו כי בזמן הגאולה וקיבוץ נדחי ישראל, יתווספו גרים רבים מאוד.
וידוע כי החשבון על פי המידות הוא כי בכור  יש כמניין 30 סאים!!!
ואומר לנו כאן הנביא הושע. ״כמה כורים״ וידוע כי כמה בלשון משנה ותלמוד זה לפחות פי 3 רוצה לומר . לפחות תשעים פעם!
צא וחשוב…
אם התלמוד מסביר שם כי ״לא הגלה הקב״ה את ישראל לבין עובדי כוכבים אלא כדי שיתווספו עליהם גרים״ וכו׳ ואנחנו לא רק שלא מקרבים אלא מרחקים, הרי שאנחנו מועלים בשליחותנו!
ולכן אמרו חביבה ארץ ישראל שמכשרת גרים! (מסכת גרים פ״ד ה״ג), כלומר שמעצם זה שבאים ונאחזים בארץ ישראל מלאכת גיורם נעשית יותר פשוטה…

והואיל ובא לידינו המאמר הנ"ל, אביא כמה דברים שמצאתי לאחרונה.

חביבה ארץ ישראל שמכשרת גרים מסכת גרים פ"ד ה"ג.

…ובזה אפשר להבין דברי הירושלמי יבמות (פ"א) ואמרינן שם חביבה ארץ ישראל שמכשרת את הגירים דכיון דע"י ארץ ישראל הוא מכיר את דת ישראל ביותר ואין לנו לירא דנאריך את הגלות עלינו מהמת כדי שיתוספו עלינו גרים כיון דאדרבה ארץ ישראל קירב אותותו ולא חול לאוץ א"כ אדרבה הגאולה תקרב לנו את הכרת הדת בעולם ויכירו וידעו כל יושבי הבל כי לך תכרע ברך. [ספר אוצר הירושלמי בירורי הלכות  סימן ט"ו אות ו].

…ר"ל כי סגולת א"י שמכשרתו להיות גר צדק הגם שגירות שלו יוכל להיות שתלוי בדבר מהנאתו ויוכל להיות שיחזור לסורו. שו"ת תולדות יעקב  (חו"מ סי' ח').

במדרש תנחומא אמר ריש לקיש גדולים גרים בזמן הזה יותר מישראל כשעמדו על הר סיני שהם ראו את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר והנפלאות הגדולות והנוראות והגרים לא ראו מדבר זה כלום ובאים בצר ובמצוק להסתופף תחת כנפי השכינה"' עד כאן לשון רבנו בחיי שמות (כד ה) וכן הוא בסמ"ג (לאוין קטז).

בענין הגרות אנו מוצאים בשני התלמודים שתי השקפות יסוד מנוגדות גישת הבבלי לגרים שלילית בעיקרה קשים גרים לישראל כספחנו ואילו הירושלמי נוקט גישה חיובית אני טוען ששוני המקום היתנה את השוני בגישות בחוץ לארץ אין לנו בטחון שהגרים הם וילדיהם יתנהגו כיהודים נאמנים בארצות נכר אפשר שההתגיירות אינה אלא פיקציה ואילו בארץ ישראל ברור שילדי המתגיירים יהיו יהודים לכל דבר וגם הוריהם סופם מתבוללים ונבלעים בגוף האומה הווה אומר גרות בארץ הקודש מובטחת יותר במסכת גרים נאמר חביבה ארץ ישראל שמכשרת את הגרים מכאן שבנסיבות שלנו נושא הגרות הוא דוגמה קלאסית של גמישות ההלכה הגר"ש גורן.

יתכן גם כן שהדבר תלוי אם זה בחו"ל או בארץ ישראל כי כבר הבאנו את האמור במסכת גרים חביבה ארץ ישראל שמכשרת גרים ואין זה רק ביחס להעיר על עצמו שהוא גר אלא שבא"י יש לעודד את שגירויות באשר ישנם סיכויים להשרשותם בעם בדת ובאמונה אבל בחו"ל עתידם מיטל בספק שמא היא אהבה התלויה בדבר ולכשיבטל דבר תתבטל אהבתם לדתנו ואמונתנו לכן לא היתה רוח חכמי התל סוד בבלי נוחה מעידור ההתגיירויות הגר"ש גורן בקובץ מחניים צ"ב.

יש ללמוד מסמיכות המאמרים חביבה ארץ ישראל שמכפרת על עוונות ופשעים, ולכן אין מקום לדקדק יותר מדי על הבא להתגייר, אלא כל שמקבל עליו דת ישראל במילה וטבילה וקבלת היהדות, די לו בזה.

הקושי בזמננו בקבלת הגרים

הקושי בזמנינו נובע מכך שאלה היושבים ומנהלים את המימסד האחראי והאמור לקבל גרים, קרי הרבנות הראשית, מערך הגיור, נוקטים בגישה המקשה על קבלת הגרים, גישה המשפיעה על הרבנויות השונות ברחבי העולם.

כבר הארכנו רבות להוכיח ולהראות כי גישה זו מוטעית מבחינת ההלכה, כי "קבלת המצוות" הנדרשת מהגר כחלק מההליך לקראת הגיור, אינה כפי שרגילים לפרש ולנקוט להצריך כתנאי מוקדם, הבנת בית הדין כי המתגייר יהיה שומר מצוות באופן מלא, אלא היא חלק פרוצדוראלי בהליך הגיור והכניסה ליהדות, כמו המילה והטבילה, ובהבדל כי המילה והטבילה הם תנאים מרכזיים בגיור ובלעדיהם הגיור אינו תקף כלל ועיקר, לעומת מה שמוגדר "הודעת (קבלת) המצוות" שאינו מעכב כפי שכתבו הרמב"ם (איסו"ב פי"ג הי"ז) והשולחן ערוך (סי' רס"ח סי"ב) וכפי שהגדיר הרדב"ז (ח"ד סי' פ"ז) שזה למצוה מן המובחר, או כפי שכתב הגר"ש קלוגר שזה רק מדרבנן בשונה ממילה וטבילה.

ואם כן ברור שמעמד זה של הודעת המצוות וקבלתם הוא חלק מהליך פורמאלי להודיע המצוות ושהגר יקבלם, אך אין הפירוש תנאי בקיום הגיור, ולכן אין מקום לכל הקדוק היתר שיש בו משום עינוי הגר והרחקתו וגורם לרבים שלא לנסות לגשת לגיור, למרות ששורשו יהודי ומזרע ישראל.

הויכוח הזה הוא ארוך ומר, השלכותיו נוראות מבחינת העם היהודי, איבוד חלקים גדולים, התבוללות מתגברת, ניכור בין חלקי העם, איבה למימסד הדתי המחמיר ובעקבותיו איבה לדת ישראל, חילול השם, פספוס הייעוד של הבאת גרים ועידודם.

בזמנינו בארץ ישראל בפרט בקרב העולים, הנמצאים וחיים בתוכינו, ומגדירים עצמם כיהודים בבחינת "ובשם ישראל יכנה" ועלבון גדול הוא להם כשאינם מתקבלים כיהודים, והם רובם ככולם מלים ילדיהם אף בהיותם "גוים" משרתים בצבא ההגנה לישראל, ולעיתים נהרגים במסגרת הצבא ומתחיל פולמוס בעניין קבורתם, וזה עלבון וחילול השם להחשיבם כגויים, מה גם שבפועל הם מתחתנים עם שאר יהודים, שאינם מוכנים לראות בהם כגויים, איה השכל הישר, לנקוט כנגדם בגישה מרחיקה, אדרבה נגיירם ונקרבם ליהדות , כפשטות המשנה במסכת גרים והתלמוד הירושלמי הנ"ל שחביבה ארץ ישראל שמכשרת גרים, ומכפרת על פשעים.

לכן יש לנקוט בגישה אחרת לגמרי שעיקרה ימין מקרבת, שכל מי שיש לו ידע בסיסי ביהדות, והוא מזרע ישראל, וחי בארץ ישראל וחפץ להתגייר, פשוט לגיירו ללא דיחוי מיותר, במילה וטבילה וקבלת המצוות, ואין לבית דין אחריות על איכות שמירת מצוותיו לעתיד אף אין זה מתפקידו של המימסד לשמש כשוטר לפשפש ולברר מה יהיה באחריתו, וכבר ראינו רחוקים שהתקרבו וקרובים שיתרחקו.

לשלול את הגישה המוטעית ביחס לגרים

אם לאורך ההסטוריה לא מילאנו את ייעודינו בהיותנו בגלות לעסוק בגיור ולקרב גרים לאמונה כאברהם אבינו, בזמננו שנגאלנו מהגלות, ונתקבצנו בארץ ישראל ארץ פורחת ומשגשת, והקב"ה הביא במוחם של מדענים וחכמים להמציא את המדיה הפלאית הנקראת "אינטרנט" אשר מצודתה פרוסה על כל העולם כולו, ובקלות אדם יכול ללמוד על יהדות ועל דת ישראל, ובפרט כשדתות אחרות מתגלות כהעתקה וזיוף, או כדתות פונדמנטאליות שסופם לא ברור, חובה על דת ישראל לקרב אליה לאמונה באל אחד בורא עולם, ובשמירת עיקרי היהדות, זו שליחות קדושה המיועדת לעם ישראל.

אם הנביא ישעיה כבר ניבא "ונלוו גוים אל ה' ביום ההוא" הרי שכמו הושע גם ישעיה וכל הנביאים שמדברים על הצטרפות המונית לדה' לא יכולה הצטרפות זו להיות בשום פנים ואופן, בדרכם של אנשי המימסד המחמיר, ואדרבה כל נבואות הנביאים המוכיחות הפך דרכם הרי הם טופחות על פניהם, באמירה מהדהדת: שקר ענה בפיכם, ושקר נחלו אבותיכם.

את הנראטיב המוטעה כביכול שאין דת ישראל מתפקידה לעסוק בגיור ובהכנסת רבים ליהדות יש לעקור מן השורש כפי שהוכחנו במקום אחר, כי הרי זו בדיוק היתה שליחותו של אברהם אבינו וזה ייעודנו בין העמים.   

גם אם הגר אינו מתחייב להיות מקפיד במצוות, אין זה אמור לעכב גיורו, הואיל והוא חפץ מאוד בדת ישראל, מוכן לכרוך גורלו בגורל האומה, מקבל עליו את הציר המרכזי של הגיור, מה בכך שהגר לא יהיה שומר מצוות לא יהיה יותר גרוע משאר ישראל החילוניים שבינינו, שאנו מובטחים כפי שכתב הרמב"ם שיחזרו בתשובה, הגישה הקיצונית מרחיקה ומזיקה לכללות עם ישראל.

מי לנו גדול ממרן הרב עוזיאל שקבע בצורה ברורה והחלטית: מותר ומצוה לקבל גרים גם אם לא יקיימו המצוות [משפטי עויזאל ח"ז סי' י"ט].

הלואי ולא נענש על גישתנו הנוקשה שהשם אינו חפץ בה, והיא מתנגדת לחזון הנביאים מכל הדורות של קירוב רחוקים והפצת אור היהדות.

עם ישראל זקוק לתקווה, לחידוש נעוריו כנשר, לאתגר רוחני ולשליחות מחודשת, בקרב העולם כולו, העולם מצפה מהאומה הישראלית, להביא את הבשורה של קירוב העולם לאמונה בבורא עולם, להיות אור לגוים, על פי דת ישראל כפי שניתנה בסיני.

 

 

הוסף תגובה

SHARE THE WORLD:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב google
Google+

אנא הזינו את המייל שלכם

כדי להוריד את הקובץ

‏‎Gilberto Venturas‎‏ ‏‎(Rabino Ventura)

Prof. David Passig

Prof. David Passig is a futurist, lecturer, consultant and best-selling author who specializes in technological, social and educational futures. He holds a Ph.D. degree in Future Studies from the University of Minnesota, Twin Cities, USA. Prof. Passig is an Associate Professor at Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Israel, in which he heads the Graduate Program in Communication Technologies as well as the Virtual Reality Lab. Prof. Passig has consulted for many corporations as well as public and private sector institutes. He is the chair in one of his own FutureCode Ltd., which develops and employs tool-kits of computerized Futures methods in decision making processes. He is a co-founder of ThinkZ, Ltd., which develops IoT technologies. He has consulted in Israel, Asia, Europe South and North America. He has served as the chief advisor to the Commissioner for Future Generations in the Israeli Parliament. Among his many activities, he is a member of the Israeli National Council for Research & Development. His bestseller books are: “The Future Code,” “2048” and “Forcognito – The Future Mind”. Each has received Israel's coveted Gold Book Award www.thefuturecode.com.

After filling in your details, an invitation will be sent to you by email