הרב שאול דוד בוצ'קו

תגובה למאמר "פסיקת הלכה בגיור" דעת יחיד בשעת הדחק

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

בס"ד
כוכב יעקב, ערב ראש חודש אלול תשפ"ב
לכבוד מערכת אמונת עיתיך

שלום וברכה.
הנדון: תגובה למאמר "פסיקת הלכה בגיור" דעת יחיד בשעת הדחק (אמונת עיתיך 136 עמוד 97).

הרב אורי בצלאל פישר שיחי', התייחס במאמרו למקילים בעניין גיור, ושם כתב כי לדעתו הם מסתמכים על דעת יחיד. ומתוך כך, האריך להוכיח במאמרו, שהכלל המתיר לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק, מצומצם ואינו שייך לכל שעת הדחק, הלכך אין להקל בענין הגיורים.
לפי דעתו, המקילים בגיור מסתמכים על דעת יחיד לפיה ניתן לגייר אף ללא קבלת מצוות, וכפי שכתב בסיכומו "לדעתי אין באמת דעה שסוברת שאפשר לגייר בלי קבלת מצוות." נמצא כי לדעתו אין בכלל דעה כזאת, ואף אם ישנה, הרי זו דעת יחיד, ואין להסתמך עליה.
מדבריו נראה, שהתעלם לחלוטין ממה שטענו החכמים המקילים בגיור, שהם האריכו להסביר, כי אינם מגיירים ללא קבלת מצוות. ומלבד זאת לדעתם, סומכים המה על רוב הפוסקים, ראשונים ואחרונים. ואף כי אפשר כמובן לחלוק על קביעתם זו, אבל הדיון על העיקרון אם ניתן לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק, אם לאו הוא שגוי ומוטעה מעיקרו. כי המבקש לחלוק על המקילים, לא טוב עושה כשמתמקד בנקודה זו, כפי שמיד אבהיר.
הרב חיים אמסלם שליט"א פירט בספרו הנפלא "זרע ישראל" את שיטות הראשונים והאחרונים (עמוד שפב), ובמסקנתו העלה כדלהלן:
ארבע הנקודות המהותיות לעניין הגיור המוסכמות לשיטות רוב ככל הפוסקים:
1. המתגייר צריך לקבל עליו עול מצוות.
2. צריך להיות ברור שרצונו האמיתי להיות "יהודי" על ידי האמונה ביחוד ה' ואיסור עבודה זרה והתרחקות וכפירה בדת הקודמת לגמרי, וקבלת מקצת מצוות התורה מה"קלות" ומה"חמורות" ושכרן ועונשן שהודיעוהו הבית דין.
3. אין הכרח שנבין בזמן הגיור שמתכוון לקיים את הכל, ואין צריך שיתחייב בפירוש לכך.
4. אם ניכר שאינו מתכוון לקיים מצוות כלל ועיקר (כגון שהוא גר בקיבוץ חילוני וימשיך לחלל שבת ולאכול טריפות וחמץ בפסח ויהיה כמנהגו מאז קודם גיורו) אין לגייר אותו.
ברור איפה מדבריו שאין לגייר ללא קבלת מצוות. ואף שהרחיב להוכיח בספרו כי לרוב השיטות אין קבלת המצוות מעכבת בדיעבד, הרי הסיק למעשה כי אין להתרחק כהוא זה ממנהג הדורות, ולכן יש לדרוש מן הנוכרי קבלת מצוות בעת הגיור.
נמצא כי אינו מתבסס על דעת הט"ז הסובר שמותר בשעת הדחק לסמוך על שיטת יחיד, אפילו בדין שהוא מן התורה. אלא על הדעות המוסכמות לשיטות רוב ככל הפוסקים.
הרב חיים אמסלם שליט"א וכן הרב אליעזר מלמד שליט"א הרחיבו והביאו הוכחות רבות למנהגם של רבים מבתי הדין להקל בגיור, כאשר היתה כמובן, בעת הגיור, קבלת מצוות. ואף שנראה כי אין המתגיירים התכוונו לקיים את כולן.
למעשה, הרב עובדיה יוסף קיבל את הגיורים שנעשו בצה"ל, נגד דעתם של כמה רבנים שתקפוהו על כך שרובם אינם הופכים לשומרי מצוות, קלה כבחמורה.
ואני הקטן מסכים עם שיטת המקילים, כפי שהרחבתי במאמרי "גיור בזמן הזה".
על כן המאמר שכתב הרב מסביר את טעם המקילים, באופן לא מדויק, כי אין זו דעתם.
בברכה ובתודה.
שאול דוד בוצ'קו

הוסף תגובה

SHARE THE WORLD:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב google
Google+

אנא הזינו את המייל שלכם

כדי להוריד את הקובץ

‏‎Gilberto Venturas‎‏ ‏‎(Rabino Ventura)

Prof. David Passig

Prof. David Passig is a futurist, lecturer, consultant and best-selling author who specializes in technological, social and educational futures. He holds a Ph.D. degree in Future Studies from the University of Minnesota, Twin Cities, USA. Prof. Passig is an Associate Professor at Bar-Ilan University (BIU), Ramat-Gan, Israel, in which he heads the Graduate Program in Communication Technologies as well as the Virtual Reality Lab. Prof. Passig has consulted for many corporations as well as public and private sector institutes. He is the chair in one of his own FutureCode Ltd., which develops and employs tool-kits of computerized Futures methods in decision making processes. He is a co-founder of ThinkZ, Ltd., which develops IoT technologies. He has consulted in Israel, Asia, Europe South and North America. He has served as the chief advisor to the Commissioner for Future Generations in the Israeli Parliament. Among his many activities, he is a member of the Israeli National Council for Research & Development. His bestseller books are: “The Future Code,” “2048” and “Forcognito – The Future Mind”. Each has received Israel's coveted Gold Book Award www.thefuturecode.com.

After filling in your details, an invitation will be sent to you by email